Wednesday, May 5, 2010

"noise" opening, may 11th!
Богдан Александров
ШУМ. Портрети на близък човек


11 май – 6 юни 2010, откриване 11 май, вторник, 18.00 часа
11th of May-6th of June 2010, opening, May 11th, Tuesday, 6:00pm


Аутизъм. Разстройство на развитието, което пречи на човешкия индивид да възприема нормално и да взаимодейства със заобикалящия го свят, както и да организира и разбира информацията, която получава чрез своите сетива. Неврологично заболяване, в следствие на което настъпват промени във функционирането на рецепторите.
Богдан Александров научава това през 1989 година. Тогава дъщеря му Емилиана е на две години и половина. Следва швейцарска клиника, където прилагат метод за лекуване на аутични хора, който се състои в опит за коригиране на звуковия рецептор чрез подлагането му на постепенно усилващ се филтриран шум. В края на терапията звукът достига до пределите, допустими за ухото. В основата на този метод е обстоятелството, че към силния шум се привиква. Човек спира да чува преминаващия под прозореца на стаята му трамвай към края на втората седмица.
След 20 години тази лична история е повод за създаване на цикъл от творби – голямо форматни портрети – чрез добавяне/налагане на цветен шум до степен изчезване на образа Идеята се базира на физически феномен, съществуващ при използване на технически или дигитални устройства за фиксиране и възпроизвеждане на образ – към самото изображение се добавя (генерира) т.нар. визуален шум (зърнеста структура удивително напомняща за вселенския фонов шум – White Noise), който въздейства извън-рационално.
Размяната в позиционирането на смислите и обръщането на посоката на посланието в работите ги трансформира в артистична и символна „терапия", адресирана към „нормалните" хора.
Изложбата включва 18 творби, формат 130/200см., подредени на огледален принцип. Всяка двойка бинарни творби е свързана със слушалки и флаш-стик, които пренасят участника в шумовата среда. Материалът, използван за нанасяне на цветния шум, е дунапрен и служи за създаване на огледалните (бинарни) образи.                                                 http://www.kultura.bg/bg/article/view/17063
Bogdan Alexandrov NOISE. Portraits of a Dear Person

11 May 2010 - 06 June 2010

Autism. A disorder of neural development that prevents adequate perception of and interaction with the surrounding world and affects the processing of information acquired through the senses. A neurological condition that affects the functioning of receptors.

Bogdan Alexandrov learned the above in 1989, when his daughter, Emiliana, was two and a half years old. What came next was a visit to a Swiss clinic applying a method for the treatment of autistic people that consists in an attempt to correct the sound receptor by exposing the latter to filtrated sound that is gradually becoming louder and louder until it reaches, at the end of the therapy, the tolerable limits of loudness. The method is based on the assumption that you get accustomed to loud noise. You no longer hear the trams passing by your window by the end of the second week of exposure to that sound.
Twenty years later this personal story provided the basis for the creation of a cycle of works, namely large format portraits, through the addition/layering of color noise to the point where the image vanishes. The idea is based on a physical phenomenon occurring in the process of using technical or digital equipment for image fixing or reproduction – the so called visual noise (grain structure remarkably reminiscent of white noise) is added (generated) to the image to produce an extra-rational effect. 
Change in the positioning of meanings and the reversal of the works’ message transforms them into an artistic and symbolic “therapy” targeted at “normal” people.
The exhibition features eighteen 130cm/200cm works, arranged on the mirror principle. Each pair of binary works is connected with headphones and a flash-stick that take the viewer into the sound environment. Color noise and mirror (binary) images are generated with the help of foam. * * *
Bogdan Alexandrov was born in 1960 in the city of Vidin, where he lives and works. In 1989 he graduated from the “St. st. Cyril and Methodius” University of Veliko Turnovo, majoring in painting. He works in the field of contemporary art (painting, video, installation).