Friday, June 4, 2010

Panta Rei

PANTA REI
Project
Bogdan Aleksandrov, artist

Media create the fiction that shapes the world. The Simulacrum (the Unreal Semblance) dominates over reality or fully displaces it. The dynamics of change and re-modulation of society is an active process and we all live “actively” in it. Doubtful grandiose events participate in forming public opinion over a diminishing world. Art, having “achieved” its time, has “dissolved” into it, while in the responsibility to create the spiritual world of ideas it has also “attached” to the virtual world based in the Internet. As a result, this doubled non-reality has transformed into something much more – into Truth – through the living spiritualized global Network.
Civilizations have originated in the great river basins. Because of that those places have attracted people and wisdom; great ideas and world empires have been conceived and eroded away there. And today that makes them an interesting location for scientific and artistic research.
The Panta Rei project will study the dynamics and relations between everyday life along the largest European river, in correlation with the subconscious human feeling of becoming one with time/space which is bred by the imposing nature of the water’s dimensions and amplified by the elements’ raw potential.
Currently I am working in a town located along this river, and from my studio window I can see part of it every day. This view becomes fundamental to my concept of the river. On the other hand, I understand that the new bridge-construction works near the town are constantly monitored in the company’s headquarters through web cameras installed at the construction site. The numerous cameras mounted at different, and for the rest of the world, relatively randomly chosen locations transmit images from a fixed viewer’s perspective. In most cases this kind of choice is not characteristic for human beings. The image being reproduced and imposed is altered by the optic device and technical parameters of the web cameras, an image with its own esthetics and ability to convey artistic messages. The way humans perceive the river is changed. Thus relatively common (or ordinary), not quite intriguing and impressing perspectives, become significant, important and memorable images.
In short, I am creating a painting cycle of 10 works by using Internet images received in real time from webcams installed at different locations along the river. In the technique of their execution I add visual noise which reemphasizes the base media which facilitated their production.

PANTA REI
Проект
Богдан Александров, автор

Медиите създават фикцията, която моделира света. Симулакрумът ¬(Измислената действителност) доминира над реалността или напълно я измества. Динамиката на промените и пре-модулирането на обществото и средата е активен процес и ние „активно” живеем в него. Съмнителни грандиозни събития участват във формиране на общественото мнение по целия „смаляващ се” свят. Изкуството, „постигайки” своето време, се разтваря в него, а към отговорността си да създава духовния свят на идеите „прикачва” и виртуалния свят базиран в Интернет. В резултат, удвоената не-реалност се е трансформирала в нещо много повече - в Истина - посредством оживялата одухотворена глобална Мрежа.
Цивилизациите са възниквали в поречията на големите реки. И поради това тези места са привличали хора и мъдрост, там са се пораждали и отзвучавали велики идеи и световни империи. А това днес ги прави интересни за научни и артистични изследвания.
Проект PANTA REI ще изследва динамиката и отношенията между ежедневния живот по поречието на най-голямата европейска река съотнесени към подсъзнателното човешко чувството за сливане с време/пространство, което е породено от внушителния природен мащаб и подсилено от потенциала на стихиите.
Създавам живописен цикъл от 10 творби, като използвам прихванати от Интернет изображения, които се излъчват в реално време от уеб-камери, инсталирани на различни места по поречието на реката. В техниката на изпълнение добавям визуален шум, което откровено поставя фокус върху медията способствала тяхното създаване.
В моментa работя в град, разположен на реката, и от прозореца на ателието си всеки ден виждам част от нея. Този изглед става характерен за моята представа за реката. От друга страна, разбирам, че работата по строящия се наблизо мост ежедневно се наблюдава в централата на компанията чрез монтирани на мястото уеб-камери. Многото монтирани на различни и спрямо останалия свят на относително случайни места уеб-камери излъчват изображения от фиксирана зрителна точка. В повечето случаи изборът й е нехарактерен за човека. Възпроизвежда се и се налага образ, променен от оптиката и техническите характеристики на уеб-камерите, образ със собствена естетика и способност за артистични послания. Променя се начинът, по който хората виждат/възприемат реката. Така относително обикновени, не особено интригуващи и въздействащи гледни точки, стават значими, важни и запомнящи се изображения.