Wednesday, January 14, 2015

DOMINATIONДоминация
Специфична за мястото интервенция (site-specific)

проект

Концепция:  Богдан Александров

Философия
Участници-свидетели сме на агресивна човешка активност в отнети от природата територии. Съвкупността от несъотносими користни действия дискредитира хармоничния природен баланс. Последствията включват и двете системи в режим на „стремеж към доминация”. Облагодетелствана от природни ресурси, човешката дейност е застигната от парадокса на „естествени метафори”, съдържащи се в „отговора” на природния стремеж. Можем да ги определим като парадокси на промяна на смисъла, които се сдобиват с видимост чрез уместна артистична намеса в подкрепа на естествения нагон на природата. Създаващата метафора дейност способства да се намерят неизвестните стойности и вярно решение на уравнение с най-динамичните променливи днес – природа и човешка намеса в нея.

Аргумент
В централен градски район (на терена на съществувала в миналото казарма), предвиден за застрояване с обществени сгради, се издига тухлен комин на отдавна излязла от употреба парова централа. През годините, докато мястото е запустявало, коминът обраства с пълзящи растения, достигнали по „пътя” към светлината до най-горната му част. Времето и природата са променили  знака/посоката на символното му  възприемане и това от своя страна предполага възможност за артистична намеса и идейна трансформация способстваща излъчване на метафора.

Начин за реализация
В горния край на комина се монтират в окръжност бамбукови стебла с определена дължина. Избраният диаметър на материала позволява свободно добавяне във вътрешните кухини на стеблата (на телескопичен принцип) на няколко други парчета бамбук с прогресивно уголемяващи се дължини. Инсталираната на място пергола пренася естествения хелиоцентризъм на растението към следващ сегмент от „бамбуковия телескоп” и растението го „издърпва” чрез собствения си растеж. Промяната се случва бавно, в продължение на няколко годишни сезона, и се документира чрез фото и видео заснемане.
Резултат
Специфичната (артистична) интервенция е катализирала смислова и фактическа доминация на природния елемент в (био) средата. Активната намеса е довела до метафоричен коменсализъм; успешно негативен символ е трансформиран в „гостоприемник”. Проектът е реализиран от визуални артисти с изявен интерес към алтернативни медии и идеята за тяхното включване и изследване в творческия процес. Документиралият процеса визуален материал представя резултата от проекта в галерийна среда.


Domination:   site-specific


Concept: Bogdan Aleksandrov


Philosophy
Participants are witness to aggressive human activity in territories taken from nature. These discredited mercenary activities do not correspond to the natural harmonic balance. The consequences unite the two systems in a regime of "striving for domination". Benefiting from natural resources, human activity is hit by the paradox of "natural metaphors" contained in the response of  nature’s own aspirations. We can define them as paradoxes of shifting meaning, which acquire broader visibility by relevant artistic interventions in support of the natural instinct of nature. The act of creative metaphorical intercession helps contribute to search out the unknown values and true solutions of equations with the dynamic variables of today - nature and human intervention.

Argument
In the central city area (the pitch of the barracks existed here in the past) provided for construction of public buildings, a brick chimney rises up from a long obsolete steam plant. Over the years, while the place had been desolate, the chimney has been overgrown with creepers using it as a  "road" to the light above. Time and nature have changed the sign / direction of its symbolic perception and this in turn is conducive to the possibility for artistic intervention and conceptual transformation presented as metaphor.

Way to realization
At the top of the chimney ,in a circle, bamboo stalks will be installed with a specified length.
The selected diameter of the material will allow for the free addition in the internal cavities of the stalk (telescopic principle) with several other pieces of bamboo with progressively enlarged lengths. The trellis once installed on the site will carry the plant naturally to the next segment of "bamboo telescope" the plant will pull itself up with its own growth. Change will happen slowly, over several seasons, and will be documented by photo and video capture.

Result
Specific (artistic) intervention will catalyze the conceptual and factual domination of the natural element in (bio) environment. This active intervention will lead to a metaphorical Commensalism; successfully, a negative symbol will be transformed into a "host". The project will be realized by visual artists with a keen interest in alternative media and the idea of inclusion and research in the creative process. The process will be documented visually and presented in a gallery environment.
 "domination" under construction...


https://www.google.bg/maps/@43.0778877,25.6341966,3a,75y,84.62h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sVzX6SnEcXOLuIHQHe_tpBw!2e0?hl=enNature begins to do its part in this performance....