Thursday, February 27, 2014

Now and Then
                                                      


Societies are dominated by events (resulting from ideas), and subsequent changes (creating new ideas). The categorization and structuring of events into cycles and periods by researchers contributes to an understanding of them today and allows for a possible prognosis of the future.

I was born in 1960.
In the country where I was born this same period was referred to as the beginning of  socialism victorious; simultaneously, one of my first conscious memories is from the end of the time allotted by American sociologists for the baby boom generation. It is captured on a colored black and white photograph. At the time it was taken it was common to enlarge and hand color family photos. The picture is from a local religious celebration, and the people in it do not yet know the names of the periods of history which will in time be used to categorize and place this frozen moment into a particular social and political frame of a faded past ... Due to the super-imposed coloring, the image carries an optimistic message to an uncertain future and a subconscious aspiration to compensate for the limits of the equipment. The unauthentic color takes away from the realism of the place and time - it can be mistaken for any other place, perhaps  no place or be re-translated in time....


My curiosity as an artist is attracted to the paradoxes triggered when memory intersects image and the possible incongruities between the two arising naturally from the interval of time between the recorded event and the memory.

A natural evolution of society and political reality has occurred, the world has changed. Each succeeding generation has developed its own notions and concepts and has constantly re-interrupted past cycles of history ,“updating” them or “translating” them into forms which make sense to the current context.

The normative ideology of socialism collapsed into history, and a wider world with alternative ideas has become more real, more so with the advent of technology that allows great distances to become insignificant both physically and mentally.

Having had the experience, and equipped with technical devices to assist me, I add elements, manipulate time, space, and truth to create a cycle of paintings with the purpose to find a possible metaphysical response to the coloured black/white photograph and the enigma of a beginning bereft of an end.


Each work is a diptych: the original image, and in one of the parts the event is transferred to a possible today and interpreted with irony which the replacement of the meaning allows me.
                                                                               

                                                                             

Събития (следствия на идеи) и последващи от тях промени (създаващи нови идеи) са в основата на развитието и трансформирането на обществата. Систематизирането и структурирането им в цикли и периоди от анализатори и изследователи способства за разбирането им днес и отключва възможни бъдещи прогнози.Рождената ми дата е през високосната 1960-та година.
В страната, където съм се родил, са определили този период като "начало на етапа на победилия социализъм"; а по същото това време един от първите ми съзнателни спомени е свързан с края на ерата отредена от американските социолози на Бейби бум генерацията. Споменът е уловен от оцветена черно-бяла фотография. В онези дни е имало практика да се поръчват уголемени, ръчно оцветени семейни снимки. Поводът е местен църковен празник, а персонажите на нея все още не знаят как ще бъдат назовани историческите периоди, които впоследствие ще категоризират и ситуират замръзналия във времето момент в конкретна социална и политическа рамка на избледняло минало ... Заради допълнително нанесеният цвят изображението носи оптимистично послание към несигурно бъдеще и стремеж за компенсиране на ограниченията на техническите средства. Неавтентичният цвят отнема от реалността на мястото и времето - то може да бъде припознато във всяко друго място, вероятно в немясто, или просто пренесено във времето ....

Любопитсвото ми на артист е привлечено от отключените парадокси при срещата на спомен с изображение и възможните аберации естествено породени от времевия интервал  разделящ запазения спомен и събитието.Настъпила е естествена промяна в социалната и политическа реалност, светът е различен. Всяко поредно поколение е добавяло своите схващания и представи в непрестанно пресъздаване на минали цикли на историята, "актуализирайки"  или превеждайки ги във форми имащи смисъл в съвременния им контекст.

Нормативната идеология на социализма е потънала в историята, а обозримостта на един свят на алтернативни идеи става все по-реална и все по-възможна посредством новите технологии, за да може далечните пространства да станат незначими физически и смислово понятни.С актуалния си опит и екипиран с технически устройства, аз добавям елементи, с които манипулирам времето, пространството и истината, и създавам цикъл живописни творби с цел търсене на възможния метафизичен отговор на оцветеното черно-бяло и на мистерията на несвързаното начало с края.

Всяка от творбите е диптих: оригиналното изображение, като в една от неговите части събитието е пренесено в едно възможно днес и интерпретирано с иронията, която подмяната на смислите ми позволява.