Thursday, February 16, 2012

ФОРМАТИ НА БЕЗКРАЙНОТО МАНИФЕСТ


ФОРМАТИ НА БЕЗКРАЙНОТО
МАНИФЕСТ


Автори: Богдан Александров и Георги Минчев


Човекът притежава инстинкт/вродено качество да опознава себе си и обкръжаващия свят. Познавайки го, той го назовава, измерва, визира, изяснява собственото си отношение към него. Това е начинът светът субективно и обективно да пораства и да се разширява. Този процес добавя динамика към отношението на човека към света, т.е. динамизира личностната координатна система, чрез която човек се съпоставя и ситуира. За да поддържа ценностната си система в равновесие спрямо глобалното, за човека е необходимо ново обстоятелствено вглеждане в собствените му микросветове.
Светът се възприема чрез сетивата и разума. Това е във взаимовръзка. Сетивата възприемат чрез седемте свои рецептора. В случаите, когато природата е заложила други параметри на възприемане, светът се осмисля по различен от смятания за нормален начин. Като следствие от този различен начин на рецепторно възприемане на света разумът също реагира, в повечето случаи чрез оставане отвън (outside). От гледна точка на неврологията, психологията и психиатрията състоянието се определя като autism (Syndrome of Autism). Характерни за аутистите са еднотипни действия, доведени до съвършенство. Ако в следствие на тези действия се създава изображение, то зад него стои цял, самодостатъчен личностен свят, подреден в система, която се развива и търси своите параметри за глобалното и съответно за динамично равновесие търси да открие своите вътрешни дълбини в полето на несъзнатото. То е такова каквото е – без претенции за изкуство. Тези изображения са пресечната точка между света на видимото, претворимото и обяснимото и света на невидимото, непознатото и неподлежащо на декодиране. Вероятно пресечните точки между видимото и невидимото и тяхното проявление са различни по естество и форма. С този проект авторите изследват конкретно проявление от невидимия спектър, чрез въвеждане на изображения от него в контекста на съвременното визуално изкуство. Тези изображения, адресирани/монтирани във видимото пространство, са манифест.

2. Техническо описание и план за реализация
Произволен брой рисунки на аутистично дете се тиражират в голямо количество в цвят и черно-бяло (офсет и ксерокс) върху вече използвани печатни изделия – пощенски картички, вестници, покани, книжни тела, пликове за писма. Изображенията представляват многократно повторени във формата на 1 лист, подредени по специфичен начин, цветни форми, наподобяващи ромб или кутия. Копията са достатъчно на брой да запълнят 4 квадратни библиотечни рафта, касетирани на по-малки квадрати с външни размери 200/200/20 см. и монтирани един към друг така, че в основата си да образуват квадрат с размери 220/220 см. Предназначението на така изградения от шперплатни плоскости куб е в него да се поставят стекове (блокове) от тиражираните изображения на детето. Начинът, по който са подредени копията, предполага тяхното вземане с ръка, разглеждане и евентуално разместване. На тавана на помещението над създадения куб чрез мултимедия се прожектира заснет процеса на създаване на рисунките – ръката на детето, рисуващо формите ромбове-кутии.