Sunday, February 3, 2019

ВЕРТИГО. ПОРТРЕТИ #бездиагноза


ВЕРТИГО. ПОРТРЕТИ #бездиагноза


(философия на проекта)
Визуалният свят, чиято основна характеристика е стабилността, притежава своя собствена, независима система на посоките. Светът не се върти ако се обръщаме, а опит да си представим обратното би предизвикало дезориентация. Предполага се, че мускулната чувствителност и свойствата на вътрешното ухо служат, и за задържане на визуалният свят в съответствие с вертикалната, и хоризонтална визуална рамка на гравитацията.  
Живопис постигната по метода на визуалния шум (по същество грешка с преосмислена функция) позволява привличането и употребата на анормалното, трансформирайки го в смисли, проникновения, и символи. Провокиращ пример за конфликт при задържането на стабилност на визуалния свят спрямо гравитационната визуална рамка е състоянието вертиго. Известно още като световъртеж, вертиго се изразява в непрекъснато усещане за движение, и от латински буквално означава „виене на свят”. Пренесено във визуалните изкуства – свят задвижен от автономни правила и подложен на постоянен стрес тест от естетическите норми – отвъд установената стабилност, спохожда парадоксалното осъзнаване на движение, преминало в кинесична халюцинация. Преживяване, което може да определим за способно да поглъща в себе си нормалността.
Промяната във времето на положението на материална точка спрямо отправен визуален избор е определящо за понятието движение. Непрекъснатата промяна предизвикана от вертиго напомня символично пътуване (утопично или митично) с кораб. Пътуване през безпокойството, през граничния преход извършен от живите или мъртвите, или спускане в безсъзнателното. От друга страна знаем, че определени принципи и порядки в обществото са успели да се наложат като норма, а други биват табуирани, и/или се приемат за отклонения. Отклоненията имат свои симптоми на базата, на които се поставят диагнози в зависимост от дистанцията им от смъртта. Следователно без диагноза, т.е. без знаци на смъртта (по Фуко), но и без знаци на живота, създадените с вертиго произведения-портрети са в невъзможност да бъдат табуирани, или да се приемат за отклонение. Портрети без-покойство, портрети в движение, заобикалящи смъртта или създаващи лъже-смърт. При тях покоя се преразпределя на части в движение, а смъртта е разпределена във времето множественост.
Създаден специално за есенните изложби цикълът „Вертиго. Портрети #бездиагноза” въплъщава горните идеи и ги материализира чрез преосмислен визуален шум. Портретите са естествено продължение на търсенията ми в предходни проекти – „Пургаториум”, „Шум. Портрети на близък човек”, „Паднал кадър. Портрети в движение”, „Палимсест. Портрети без име” и последният проект – „Парейдолия. Портрети в постановка”. Търсения образуващи свързаности и среда за генериране на следващи идеи, чието осъществяване е невъзможно без предходността. Метафизичен постулат възникнал като следствие на променена проксемика (близост) с понятия като движение, лъже-смърт, шум, анормално и реализирали се на практика по кинесичен вертиго път. Тематичната повтаряемост формира сюжетна арка, и заедно с повдигнатата тоналност в широките диапазони на основните спектрални цветове, са ключ за активиране на безпокойство, и наслагване на центробежна динамика отвъд привидно установените тонални полета.
Картините в настоящата изложба приканват зрителя да преодолее страха от плаващия без пристан кораб, и да достигне стаените отвъд повърхността светове. Светове разплискващи се във все по-раздалечаващите се брегове на живописта.
Богдан Александров

National Autumn Exhibition Plovdiv 2018, Balabanov House, Deep Hall
views in situ


Vertigo. Portraits # withoutadiagnosis

(A philosophy of the project)


Visual world whose main characteristic is stability has its own independent system of directions. The world will not spin if we turnaround and an attempt to imagine the opposite would cause disorientation. It is assumed that muscular sensitivity and features of the inner ear serve to keep the visual world in line with the vertical and the horizontal visual framework of gravity.
Painting achieved through the use of the visual noise method (in essence being a rethought function error) allows the attraction and use of the abnormal, and transforming it into meanings, insights and symbols. A provocative example of a conflict in maintaining the stability of visual world versus gravitational visual frame is the vertigo state. Also known as dizziness, vertigo is expressed in asense of continuous movement, and in Latin it literally means "the world is spinning". This conveyed into visual arts - a world driven by autonomous rules and put under a constant stress test by the aesthetic norms - beyond established stability, it comes to the paradoxical realization of a movement that has passed into a kinesic hallucination. An experience that can be defined as capable of absorbing normality within itself.
Changing the position of a material point over time in relation to a visual choice datum is decisive for the concept of movement. Constant change caused by vertigo is reminiscentof a symbolic (utopian or mythical) journey by ship, a journey through anxiety, through a bordering transition, the living or the dead go through, or a descent into the unconscious. On the other hand, we know that certain principles and norms in society have succeeded in establishing themselves as a norm, while others are tabooed and/or accepted as deviations. Deviations have their own symptoms on the basis of which diagnoses are made, depending on how far these are distanced from death. Therefore, without a diagnosis, i.e. without signs of death (according to Foucault), but without signs of life also, work-portraits created using the vertigo method is impossible to be tabooed or accepted as a deviation. Portraitswithout-quiescence, portraits in motion, bypassing death or creating pseudo-death. In these, stillness is redistributed in parts in motion, and death isa multiplicity dispensed over time.
Specifically created for the autumn exhibitions, the cycle “Vertigo. Portraits #withoutadiagnosis" embodies the above mentioned ideas and materializes them through a visual noise with a new meaning. The portraits are a natural continuation of my quests from previous projects – “Purgatorium”, “Noise. Portraits of a Dear Person", "Drop Frame. Portraits in Motion", “Palimpsest. Portraits without Name" and the latest project -"Pareidolia. Staged Portraits". Quests that create connectivity and environment for generating follow-up ideas, the realization of which is impossible without the precedent. A metaphysical postulate which originated as a result of altered praxis (proximity) to concepts such as movement, pseudo-death, noise, abnormal, and put into practice in a kinesic vertigo way. The thematic repeatability forms a storyline arch, and along with the increased tonality in the broad ranges of the main spectral colors, is the key to trigger anxiety, and overlaying of a centrifugal dynamics beyond the quasi-established tonal fields.
The paintings in this exhibition invite the viewer to overcome the fear of a sailing ship without a pier to dock and to reach the worlds smoldering beyond the surface. Worlds, splashing against the ever more distant shores of  painting.
Bogdan Alexandrov

Sunday, March 25, 2018

Pareidolia. Staged portraits (Counter-intuitive project)

110/92, acrylic on canvas, 2018

Парейдолия. Портрети в постановка

(контраинтуитивен проект)

концепция


По аналогия с научния метод и със символни препратки към изискването за посочване на източник – „opus citatum est", проекта предлага модел на идеята за цикличността на времето. Модел, способен да внесе доказателства за възможността минали преживявания на художествен образ (съхранен в колективната памет), да се привиждат през призмата на нестихващото цитиране. „Парейдолия” събира като портретни протагонисти – приятели и колеги влизащи в театрални и оперетни роли. Посредством характерен реквизит – шапки и шлемове, на игра и със забавена скорост на затвора на фотоапарата, моделите влизат в квази роли, придаващи нови ракурси към художествената сегашност. А интегрираното сценично движение, в композиционното пространство на портретите, ги трансформира в симултантен пърформанс от постдраматично естество.

Жил Дельоз определя „образът–движение” като същностно свързан с една индиректна репрезентация на времето – представя времето без да ни представя негов конкретен образ, т.е. не ни представя образ–време. Възприет посредством определението на Дельоз, проектът позволява експериментиране с представата за „Изложбата–сцена” с фиксиран „актьорски състав”, репетиращ в различни времена и пространства. В резултат са мултиплицирани образи-парейдолии от различни по credo художествени практики – всяка със свой времеви оттенък, във вярна спрямо съвремието истинност.

Портретите в постановка (поставени портрети) разкриват сложни и многообразни свързаности и зависимости, наситено разтворени между: фотография и живопис и фотография и театър, и утаени като живопис и театър.  Парадокса от загуба на времевата рамка (без начало, среда и край), и подмяната ѝ с „времеви бъг”, разколебава темпоралното единството, и провокира преживяване на времето различно от обичайното. Според Барт „времето кристализира и трансформира възприятието, като превръща  забавеното движение в една „форма на времето”. Изглежда сякаш визуалният обект на сцената съхранява в себе си времето. Потокът на времето се превръща в „продължаващо настояще”. Настояще способно да въвлече зрителя в портретната драматургия, поставяйки го в артистична безтегловност, както и да задвижи поток от субективни реминисценции. Режисурата на „Поставените портрети” напомня за ефекта на стояща вълна в стационарна среда. Движението на формата (в случая образ) се „разплисква” в периферията на картинната плоскост, а възвратната вълна  интерферира с породилата я, за да гастролира в постоянния пърформанс на образа… И то в  свят със стремеж да трансформира дори образа за себе си в парейдолия…Богдан Александров


   
Pareidolia. Staged portraits

(Counter-intuitive project)

Concept note 

110/92, acrylic on canvas, 2018


By analogy with the scientific method and with symbolic references to “opus citatum est”, the project offers a model of the idea of ​​time cyclicity. A model, able to submit evidence for the possibility of experiences of an artistic image (stored in collective memory) to come as a vision through the prism of unabated citation. "Pareidolia" gathers as portrait protagonists - friends and colleagues, entering into theatrical and operetta roles. Through characteristic props - hats and helmets, and with slow shutter speed on the camera, the models as if playing a game enter into quasi-roles, giving new perspectives on the artistic present. Integrated stage movement in the compositional space of the portraits transforms them into a simultaneous performance of a post-dramatic nature.

 Gilles Deleuze defines "motion-image" as essentially related to an indirect representation of time - it presents time without giving us a specific image for it, that is, it does not represent image-time. Perceived through Deleuze's definition, the project allows experimentation with the notion for the "Exhibition-stage" with a fixed "cast", rehearsing in different times and spaces. As a result, there are multiple images-pareidolias from different by credo artistic practices - each with its own time hue in accord with the present-day veracity.

Staged portraits reveal complex and varied connections and dependencies, with deep saturation between photography and painting, and photography and theater, calming down as painting and theater. The paradox of losing the timeframe (no beginning, no middle, and no end) and replacing it with a "time glitch" making unstable the temporal unity, and provoking a time experience different from the usual one. According to Bart, "time crystallizes and transforms perception by turning delayed motion into a"form of time". It seems as if the visual object on stage keeps time within itself. The flow of time has become a "continuing present". A present capable of engaging the viewer in portrait dramaturgy, placing it in an artistic weightlessness, and moving a stream of subjective reminiscences. Directing staged portraits reminds us of the effect of a standing wave in a stationary environment. The movement of the form (in this case, the image) is "splashed" on the periphery of the picture plane, and the return wave interferes with the wave that generated it, thus touring in permanent performance of the image ... And all this in a world that aspires to transform even the image for itself into pareidolia...


Bogdan Alexandrov        
110/92, acrylic on canvas, 2018


 


 

ONE Gallery, Sofia, BG
views in situ


Friday, February 17, 2017

hallucination. portraits beyond linear time...

opening:  
March 1/wed/ 2017, 18:30 h. 
Exhibition Centre "Rafael Mihailov" 
Veliko Tarnovo, BG 
the exhibition will continue until March 6 /mon/ 2017

Friday, September 9, 2016

Premio Arte Roma
Nuovi talenti internazionali e artisti della storia del Novecento all'interno di una stessa cornice, una cornice che conta ben più di duemila anni: dal 16 settembre al 30 ottobre Roma torna protagonista dello scenario artistico con una grande kermesse che raccoglie al suo interno artisti emergenti e grandi maestri.
Premio Arte Roma 
Dal 16 settembre al 30 ottobre 2016
Stadio di Domiziano, Piazza Navona - Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Info: www.premioarteroma.it  • a beautiful moment - the fusion of the art with the audience...
  • "Auto Interrogation", 220/143 cm, acrylic on canvas/audience 

  • Sergio Lombardo !!!


    Saturday, June 6, 2015

SAVE THE DREAMS Contemporary Artists from Bulgaria


The opening of the exhibition of the Bulgarian collection of Imago Mundi will take place on Monday August 31st at Fondazione Giorgio Cini in Venice http://www.cini.it/ The collection Save the Dreams. Contemporary Artists from Bulgaria will be exhibited alongside the most recent 20 Imago Mundi collections and will remain open, during the period of the Venice Biennale, until the second half of November. 

Tsung-tsvang is a term from the world of chess in relation to there being no correct move to be made, no correct way out of a situation.  The current work is a small format canvas made for the Luciano Benetton Collection, Imago Mundi project BULGARIA: SAVE THE DREAMS -  Contemporary Artists from Bulgaria - 2015
The forms pictured in the canvas are derived from drawings made by my daughter, the forms are continued on the flip side of the canvas much in the same way that she would draw her designs across various pamphlets and papers that may be laying about. included in  the inset of the back of the canvas is a small sample of her work.
Tsung – Tsvang, аcrylic on canvas (front), pyrography on woodmarker on paper (back)
New energies that emerge, progress, intersect, collide. Imago Mundi showcases the contemporary art of Bulgaria, eastern gate of the Balkan Peninsula and link between East and West, Europe and Asia Minor, the Danube and the Black Sea, traditionally a place of transit and of extraordinary cultural heterogeneity. Over 140 works of art that reflect the creative fervour and the imaginative, ironic, joyous and sometimes desperate Bulgarian identity that is currently under construction. A collection that brings together artists of different generations and with contrasting aesthetic ideas, painters with a classical approach to the canvas and contemporary artists for whom the canvas is merely a tool. Artists living in Bulgaria or who have left the country, teachers or students for whom the most important thing is freedom of speech and debate.

Bulgaria: Save the Dreams. Contemporary Artists from Bulgaria is anImago Mundi collection, a cultural, democratic, global, non-profit project, promoted by Luciano Benetton with the aim of creating the widest possible mapping of the different contemporary artistic experiences of our world. In Imago Mundi, each country is represented by the works of established artists and new talents, commissioned with the maximum freedom of expression, whose only constraint is the 10x12 cm format.

www.imagomundiart.com148 contemporary Bulgarian artists exhibited in Venice at the Map of the New Art – Imago Mundi exhibition at Fondazione Cini, Venice, from August 31st to November 1st 2015!


On Monday, August 31st, 2015, the Bulgarian contemporary art will be at focus in Venice with 148 Bulgarian contemporary artists exhibited at Fondazione Giorgio Cini, in the Map of the New Art - Imago Mundi Exhibition, an extraordinary event aimed at presenting an imaginary mapping of over 40 countries and regions in the colors of today’s forms of art!

Organized under the aegis of Benetton Foundation, in conjunction with the 56th Venice Biennale and the imminent 2015 Venice Film Festival, the exhibition will present the most outstanding and recent outcomes of the Imago Mundi collection, the first global project in contemporary art whose main goal is to draw an updated panorama of the contemporary art phenomenon worldwide on an original format of 10 x 12 cm canvas.

Curated by Claudio Scorretti and Irina UngureanuSave the Dreamsthe Bulgarian collection of Imago Mundi, completed recently in the first half of 2015, showcases the contemporary art of Bulgaria, eastern gate of the Balkan Peninsula and link between East and West, Europe and Asia Minor, the Danube and the Black Sea, traditionally a place of transit and of extraordinary cultural heterogeneity. 148 works of art that reflect the creative fervour and the imaginative, ironic, joyous and sometimes desperate Bulgarian identity that is currently under construction. A collection that brings together artists of different generations and with contrasting aesthetic ideas, painters with a classical approach to the canvas and contemporary artists for whom the canvas is merely a tool. Artists living in Bulgaria or who have left the country, teachers or students for whom the most important thing is freedom of speech and debate. Published in three languages, the catalogue of the Bulgarian collection, which has been issued recently, enjoyed, together with the whole project, the support and expertise of Maria Vassileva, chief curator of the Sofia City Art Gallery and of Gaudenz B. Ruf, refined collector and founder of the Ruf Award and Supporting Programme in Contemporary Art, former Ambassador of the Swiss Confederation in Bulgaria, of artist Elena Panayotova as well as of the galleries Rakursi, Monev and Arosita from Sofia. The editing and translation of the catalogue in Bulgarian and English was insured by Irina Cherkelova.

We are very pleased to invite you at the opening of the exhibition at Fondazione Giorgio Cini, Island of San Giorgo Maggiore, Venice, on Monday August 31st, at 7.00 PM. Artists and journalists are kindly invited for a press preview of the exhibition on Monday August 31st at 11.00 AM at Fondazione Giorgio Cini in VeniceThe exhibition will remain open until November 1st 2015.

The rooms of the Fondazione Giorgio Cini house the Imago Mundi collections of Algeria, the Kalahari Bushmen, Nigeria, South Africa, Tunisia, Uganda/Rwanda/Burundi (AFRICA); Brazil, the Caribbean, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, the United States and Indigenous Native Americans (AMERICAS); Afghanistan, Iran, Israel, Jordan, North Korea, Philippines, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Tibet (ASIA); Austria, Bulgaria, Croatia, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Spain, Sweden, Switzerland (EUROPE); the Aboriginal artists of Australia (OCEANIA).


Artists featured in the Bulgarian collection:

Bogdan Aleksandrov, Zara Alexandrova, Valentin Angelov, Greddy Assa, Albena Baeva, Robert Baramov, Neno Belchev, Iskra Blagoeva, Blood Becomes Water, Luchezar Boyadjiev, Yavor Boyanov, Stanimir Bozhilov, Antoan Bozhinov, Stefan Bozhkov, Gordon Carter, Ergin Cavusoglu, Sevda Chkoutova, Kiril Cholakov, Ina Damianova, Andrei Daniel, Velizar Dimchev, Georgi Dimitrov, Juliana Do, Krassimir Dobrev, Milena Doncheva, Krassimira Drenska, Katerina Dyulgerova, Leda Ekimova, Antoaneta Galabova, Zafer Galibov, Genadi Gatev, Evelina Gebreva, Velislava Gecheva, Lyuben Genov, Stanimir Genov, Nadja Genova, Georgi – Georgiev Jojo, Zoran Georgiev, Daniela Georgieva, Rositsa Getsova, Zornitza Gurova, Atanas Hranov, Ivaylo Hristov, Kiril Hristov, Iskren Iliev, Dobromir Ivan, Pravdoliub Ivanov, Natalia Jordanova, Kaliya Kalacheva, Bilyana Kaloyanova, Elena Kaludova, Volodya Kenarev, Nikolay Kermov, Ivan Kiuranov, Kokimoto, Vikenti Komitski, Ivan Kostolov, Konstantin Kostov, Daniela Kostova, Nestor Kovachev, Nina Kovacheva, Sonia Kovatcheva, Cvetan Krastev, Natasha Kupova, Pavel Lefterov, Rosslan Lozev, Lazar Lyutakov, Veliko Marinchevski, Nikolay Marinov, Mariana Marinova, Kalina Mavrodieva, Michail Michailov, Albena Mihaylova, Miryana Mihaylova, Nikola Mihov, Kosyo Minchev, Mina Minov / Nastasja Keller, Peter Mintchev, Boris Missirkov / Georgi Bogdanov, Vladimir Mitrev, Desislava Morozova, Ivan Moudov, Rumen Nechev, Slav Nedev, Vasilena Nikiforova, Mihail Novakov, Stanislav Pamukchiev, Elena Panayotova, Alexandar Peev, Darina Peeva, Alexander Petkoff, Yavora Petrova, Stefan Petrunov, Vihorni Popnedelev, Adelina Popnedeleva, Vasil Popov, Boris Pramatarov, Maximilian Pramatarov, Milen Radev, Angelika Radeva, Rassim, Monika Romenska, Houben RT, Nina Ruseva, Radoil Serafimov, Kalin Serapionov, Daniela Sergieva, Boris Serginov, Dimiter Shopov, Ivan Shopov, Venelin Shurelov, Simeon Simeonov, Kamen Startchev, Valentin Stefanoff, Svilen Stefanov, Tsvetelina Stefanova, Stelly, Krassimira Stikar, Sasho Stoitzov, Ivaylo Stoyanov, Stanislava Stoyanova, Violeta Tanova, Juliana Tekova, Krassimir Terziev, Miryana Todorova, Kosta Tonev, Iv Toshain, Milena Tsochkova, Peter Tzanev, Rada Tzankova, Desislava Unger, Alexander Valchev, Vitto Valentinov, Stela Vasileva, Yonko Vassilev, Borjana Ventzislavova, Vlado Vesselinov, Stanimir Videv, Irma Vodeva, Georgi Yamaliev, Ivan Yamaliev, Deyan Yanev, George Yankov, Miglena Yoncheva – Nikolova, Minko Yovchev, Ventsislav Zankov, Rumen Zhekov, Nikolay Zlatanov – Kajo.

Exhibition opening: Monday, August 31st 2015, 7.00 PM
Location: Fondazione Giorgio Cini
San Giorgio Island, Venice

Press conference: Monday August 31st 2015, 11.00 AM
Location: Fondazione Giorgio Cini
San Giorgio Island, Venice


Contact:
Claudio Scorretti: scorretti1@gmail.com
Phone: 0040 756 90 67 37.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


148 съвременни български художници, представени във Венеция,
на Картата на новото изкуство в рамките на изложбата Imago Mundi!

В понеделник, 31 август 2015 г., българското съвременно изкуство ще бъде във фокуса на Венеция със 148 съвременни български художници, показани във Фондация ,,Джорджо Чини”, в рамките на изложбата „Карта на новото изкуство” – изключително събитие, чиято цел е да очертае въображаема карта с над 40 страни и региони в цветовете на най-новите форми на изкуството!

Организирана под егидата на Фондация „Бенетон”, съвместно с 56-то Биенале във Венеция и предстоящия Венециански филмов фестивал 2015 г., изложбата ще представи най-забележителните, нови попълнения на КолекцияImago Mundi – първия глобален проект в съвременното изкуство, чиято основна цел е да очертае актуална панорамана съвременните явления в световното изкуство в оригиналния формат от 10 x 12 cm.

Кураторите Клаудио Скорети и Ирина Унгуреану поднасят „Спасени мечти”българската колекция в рамките наImago Mundi, завършена съвсем наскоро, през първата половина на 2015 г. Колекцията представя съвременното изкуство на България – източната порта на Балканския полуостров и свързващо звено между Изтока и Запада, Европа и Мала Азия, Дунава и Черно море, място, където по традиция са преминавали многобройни народи, странаизключително културно многообразие. 148-те произведения на изкуството отразяват творческа страст и богато въображение, радост и отчаяние – изграждащата се съвременна българска идентичност. Една колекция, която събира художници от различни поколения, с противоречащи си естетически идеи, живописци с класически подход към платното, но и художници, за които то е просто сечиво. Художници, живеещи в България или напуснали страната, учители и ученици, за които най-важното е свободата на словото и дебата. Публикуван съвсем наскоро на три езика, каталогът на българската колекция, заедно с целия проект, е осъществен с подкрепата и широките експертни познания на Мария Василева, главен уредник на Софийска градска художествена галерия, и Гауденц Б. Руф, изтънчен колекционер и основател на Наградата ,,Руф” и Програмата за подкрепа на съвременното изкуство, бивш посланик на Конфедерация Швейцария в България, на художничката Елена Панайотова, както и на софийските галерии ,,Ракурси”, ,,Монев” и ,,Аросита”. Редакцията и преводът на каталога на български и английски са реализирани от Ирина Черкелова.

За нас е особено удоволствие да ви поканим на откриването на изложбата във Фондация „Джорджо Чини”, остров Сан Джорджо Маджоре, Венеция, в понеделник, 31 август, от 19:00часа. Художници и журналисти са любезно поканени на пресконференция за изложбата в понеделник, 31-август, от 11:00 часа във Фондация „Джорджо Чини” във ВенецияИзложбата ще бъде открита за посетители до 1 ноември 2015 г.

Залите на Фондация „Джорджо Чини” са приютили колекциите Imago Mundi от Алжир, Бушмените от Калахари, Нигерия, Южна Африка, Тунис, Уганда/Руанда/Бурунди (Африка); Бразилия, Карибите, Чили, Колумбия, Куба, Мексико, САЩ и индианските народи (Северна и Южна Америка); Афганистан, Иран, Израел, Йордания, Северна Корея, Филипините, Саудитска Арабия, Сирия, Тайланд, Тибет (Aзия); Австрия, България, Хърватска, Дания, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Испания, Швеция, Швейцария (Европа); Аборигенските художници от Австралия (Oкеания).


Художници, представени в българската колекция:
Богдан Александров, Зара Александрова, Валентин Ангелов, Греди Асса, Албена Баева, Роберт Баръмов, Нено Белчев, Искра Благоева, Blood Becomes Water, Лъчезар Бояджиев, Явор Боянов, Станимир Божилов, Антоан Божинов, Стефан Божков, Гордън Картър, Ергин Чавушоглу, Севда Шкутова, Кирил Чолаков, Ина Дамянова, Андрей Даниел, Велизар Димчев, Георги Димитров, Юлияна До, Красимир Добрев, Милена Дончева, Красимира Дренска, Катерина Дюлгерова, Леда Екимова, Антоанета Гълъбова, Зафер Галибов, Генади Гатев, Евелина Гебрева, Велислава Гечева, Любен Генов, Станимир Генов, Надя Генова, Георги Георгиев – Жожо, Зоран Георгиев, Даниела Георгиева, Росица Гецова, Зорница Гюрова, Атанас Хранов, Ивайло Христов, Кирил Христов, Искрен Илиев, Добромир Иван, Правдолюб Иванов, Наталия Йорданова, Калия Калъчева, Биляна Калоянова, Елена Калудова, Володя Кенарев, Николай Кермов, Иван Кюранов, Кокимото, Викенти Комитски, Иван Костолов, Константин Костов, Даниела Костова, Нестор Ковачев, Нина Ковачева, Соня Ковачева, Цветан Кръстев, Наташа Кюпова, Павел Лефтеров, Рослан Лозев, Лазар Лютаков, Велико Маринчевски, Николай Маринов, Мариана Маринова, Калина Мавродиева, Михаил Михайлов, Албена Михайлова, Миряна Михайлова, Никола Михов, Косьо Минчев, Мина Минов / Настася Келер, Петър Минчев, Борис Мисирков / Георги Богданов, Владимир Митрев, Десислава Морозова, Иван Мудов, Румен Нечев, Слав Недев, Василена Никифорова, Михаил Новаков, Станислав Памукциев, Елена Панайотова, Александър Пеев, Дарина Пеева, Александър Петков, Явора Петрова, Стефан Петрунов, Вихрони Попнеделев, Аделина Попнеделева, Васил Попов, Борис Праматаров, Максимилиан Праматаров, Милен Радев,  Ангелика Радева, Расим, Моника Роменска, Хубен РТ, Нина Русева, Радоил Серафимов, Калин Серапионов, Даниела Сергиева, Борис Сергинов, Димитър Шопов, Иван Шопов, Венелин Шурелов, Симеон Симеонов, Камен Старчев, Валентин Стефанов, Свилен Стефанов, Цветелина Стефанова, Стели, Красимира Стикар, Сашо Стоицов, Ивайло Стоянов, Станислава Стоянова, Виолета Танова, Юлияна Текова, Красимир Терзиев, Миряна Тодорова, Коста Тонев, Ив Тошайн, Милена Цочкова, Петър Цанев, Рада Цанкова, Десислава Унгер, Александър Вълчев, Вито Валентинов, Стела Василева, Йонко Василев, Боряна Венциславова, Владо Веселинов, Станимир Видев, Ирма Водева, Георги Ямалиев, Иван Ямалиев, Деян Янев, Георги Янков, Миглена Йончева–Николова, Минко Йовчев, Венцислав Занков, Румен Жеков, Николай Златанов–Кайо.

Още подробности за изложбата и колекция Imago Mundi можете да намерите на интернет страница:www.imagomundiart.com.

Exhibition opening: Monday, August 31st 2015, 7.00 PM
Location: Fondazione Giorgio Cini
San Giorgio Island, Venice

Press conference: Monday August 31st 2015, 11.00 AM
Location: Fondazione Giorgio Cini
San Giorgio Island, Venice